Logopediepraktijk Almelo vergoedingLogopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, u hoeft voor vergoeding niet aanvullend verzekerd te zijn.
De nota’s worden door ons rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. 
Logopediepraktijk Almelo heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Niet nagekomen of te laat afgemede afspraken kunnen kosten met zich meebrengen.

Intercollegiaal overleg 

Wij merken dat er steeds vaker door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. 

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. 

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopediepraktijk Almelo voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden.

Diensten niet vergoed door zorgverzekeringTarief
Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking) € 40,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 40,00
Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking) € 20,00
Beantwoording van vragen in het kader van cliënt-/leerlingbespreking via mail (per mail) € 20,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 34,00